F

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

farmaci

Betydelse/definitionLäran om läkemedels beredning och tillverkning.

farmakodynamik

mekanismen för vilka effekter läkemedel har på kroppen.

farmakopé

publikation som anger fastställda kvalitetskrav och analysmetoder för läkemedel.

farmers lung

alveolit (inflammation i lungblåsorna) utlöst av spannmålsmögel.

Farmorubicin

cytostatikum: bröstcancer, ytlig blåscancer.

faryngoskopi

undersökning av svalget med optiskt instrument, faryngoskop.

faryngostomi

kirurgiskt anlagd förbindelse mellan svalg och hud.

faryngotonsillit

Betydelse/definitionInflammation i tonsiller (halsmandlar) och farynx (svalgslemhinna).

farynx

Betydelse/definitionSvalg. 

FAS

fetalt alkoholsyndrom, fosterskador orsakade av hög alkoholkonsumtion hos modern.

fascia

bindvävshinna som omsluter kroppens muskler.

fasciit

bindvävshinneinflammation.

fascikel

litet knippe: fasciculus opticus synnervsknippet.

fasciotomi

uppklyvning av bindvävshinnan runt en muskel för att lätta på vävnadstrycket.

Fasigyn

medel mot anaerob infektion: giardia-, trikomonas- och amöbainfektion.

FASS

Betydelse/definitionFörkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige. Användning/fördjupningFASS är en läkemedelsförteckning, d.v.s. en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel och apotekspersonal.

fasstudier I-IV

kliniska prövningar, prövning (fas I-IV) av ett läkemedels effekt under vetenskapliga former: fas I-prövning studerar tolererbar dos och farmakokinetik hos friska försökspersoner; fas II-prövning studerar effekt hos patienter med den aktuella sjukdomen; fas III-prövning jämförande studie med befintliga läkemedel och ofta med placebo; fas IV-prövning görs för utökade erfarenheter.

fatal

med allvarliga konsekvenser, dödlig.

fauces

öppning mellan munhåla och svalg.

favus

svampsjukdom vanligen i hårbotten.

Fe

järn

feber

Betydelse/definitionFörhöjd kroppstemperatur överstigande 38 grader.

feces

Betydelse/definitionAvföring.

fekalom

Betydelse/definitionStor avföringsklump som fastnat i ändtarmen.