E

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

exteroceptor

molekyl eller cell i hud och sinnesorgan som förmedlar information från kroppens omgivning.

extra

utanför, utanpå.

extra

belägen utanför, utanpå.

extracellulär volym

ECV, den mängd vätska i kroppen som befinner sig utanför celler och utgör ca 1/3 av all kroppsvätska.

extrakorporeal

utanför kroppen: e. cirkulation t.ex. hjärtlungmaskin; e. stötvågslitotripsi stensprängning i gall- och urinvägar med hjälp av stötvågor.

extrapyramidala biverkningar

biverkningar som drabbar extrapyramidala systemet, t.ex. parkinsonism, akinesi (orörlighet) och akatisi (oförmåga att vara stilla).

extrasystole

extra hjärtsammandragningar som ger oregelbunden puls.

extravasat

blod eller lymfa liggande utanför kärlbanan.

extubation

borttagande av rör eller tub från ett hålorgan.

fluktuera

Betydelse/definition1. Att röra sig i vågor.2. Att variera, att ändras från tid till annan.3. Känsla av vågrörelse vid palpation av en vätskefylld hålighet.Ordets ursprung (etymologi)Av latin fluctuare (svalla; gå i vågor).